Mgr. Tomáš Štrba, PhD.

Geodet

Malé je pekné

Mgr. Tomáš Štrba, PhD., vyštudoval ekológiu a environmentálne manažérske systémy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od svojich 15 rokov sa ako dobrovoľník venuje aktívne práci s mládežou v organizácii Domka, pôsobiacej v úzkej spolupráci so Saleziánmi don Bosca. Je spoluzakladateľom Spoločenstva Rudlová-Sásová. To združuje aktívne občianske združenia a jednotlivcov pôsobiacich v Rudlovej-Sásovej, s ktorými spoluorganizuje podujatia pre obyvateľov Sásovej. V súčasnosti je tiež aktívnym školiteľom Orientačných dní – preventívnych programov pre ZŠ a SŠ. V rámci poslaneckého mandátu sfunkčnil transparentný systém na on-line podavánie žiadosti o dotáciu z výboru mestských častí, ktorý môžu využiť všetky občianske združenia a aktívni jednotlivci v Rudlovej-Sásovej.

„Zastávam koncept politiky, ktorej záleží na ľuďoch – malé je pekné. To znamená podporu malých komunít, ktoré majú vôľu, chuť a víziu meniť okolie k lepšiemu. Mesto by malo pre takéto komunity vytvárať podmienky na ich rozvoj a participáciu. Zapájať ich do rozhodovacích procesov pri prerozdeľovaní finančných zdrojov. V tejto interakcii má byť mesto pomocníkom a nie prekážkou. Okrem toho je dôležitá podpora komunitných centier – miest stretávania sa malých komunít. V oblasti školstva by sme mali uprednostňovať malé triedy pred veľkými. V menších triedach je poskytnutie vzdelania adresnejšie a je tu priestor sa viacej venovať deťom – študentom.“