Ing. Lucia Skokanová

projektová manažérka v Nadácii pre deti Slovenska

Deti a mladí ľudia majú byť rešpektovaným partnerom v komunitách

Ing. Lucia Skokanová vyštudovala odbor cestovný ruch na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od vysokoškolského štúdia sa venovala práci s komunitami v obciach a mestách Banskobystrického okresu. V roku 2011 založila s priateľmi na Fončorde občianske združenie Zelená Fončorda, ktoré aktívne zapája všetky vekové kategórie do plánovania a tvorby verejných priestorov. Vo voľbách v roku 2010 bola zvolená za poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Pracuje v Komisii pre školstvo a šport a Komisii pre cestovný ruch, regionálny rozvoj a medzinárodné vzťahy. Zároveň sa venuje téme vyššej participácie a zapájania občanov do plánovania a rozvoja mesta.

„Deti a mladí ľudia v našom meste majú byť rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých, vrátane samosprávy. Samospráva sa má zaujímať o ich názory. Deti a mladí ľudia majú mať vytvorené bezpečné fyzické a psychické prostredie, aby mohli vyjadriť to, čo si myslia, čo im v mestskej časti, škole, meste chýba, čo by sa mohlo zmeniť, čo by v ňom chceli robiť. Dospelí si deti a mladých ľudí nielen vypočujú, ale spoločne s nimi hľadajú riešenia, ako by sa ich predstavy, ak sú v daných podmienkach zrealizovateľné, mohli uskutočniť. Deti a mladí ľudia sú rovnocenní dospelým a samospráve, samozrejme, s ohľadom na ich vekové špecifiká a životnú skúsenosť.“