JUDr. Marian Pataj

advokát

V snahe niečo zmeniť musíme začať vždy od seba

JUDr. Marián Pataj žije v bezprostrednom centre mesta od roku 1998. Od roku 2001 je advokátom, ktorý sa špecializuje na práva priemyselného vlastníctva, obchodné právo a občianske právo. Od roku 2011 je zapísaný aj v zozname správcov konkurznej podstaty. Svojou prácou sa pokúša prispieť k rešpektovaniu platného práva a osobných práv konkrétnych jednotlivcov v každodennom živote. Osobne sa angažuje pri organizovaní rekreačných športových podujatí a pri podpore vybraných športových kolektívov a jednotlivcov. Za svoj najväčší osobný úspech považuje svoje dve slušné a vzdelané deti.

„V prípade zvolenia za poslanca bude mojou snahou zabezpečiť vylúčenie svojvôle mestského úradu pri rozhodovaní o právach a povinnostiach obyvateľov mesta v stavebných konaniach, ktorej som pri svojej práci častým svedkom. Pokúsim sa prispieť k riešeniu problému s neprimeraným zahusťovaním dopravy v obytnej časti centra mesta, ktorá znižuje kvalitu života obyvateľov dotknutých ulíc. Budem presadzovať, aby sa mesto správalo k svojmu majetku zodpovedne a pravidelne investovalo do jeho údržby. Cieľom môjho pôsobenia v mestskom zastupiteľstve bude dosiahnuť stav, aby bola pravidelná oprava mestských komunikácií samozrejmosťou a nie niečím, čo slúži na vlastnú prezentáciu volených zástupcov občanov mesta.“