Marek Odaloš

manažér predaja


Okrajové mestské časti si zaslúžia viac pozornosti

Marek Odaloš sa posledné roky aktívne zapájal do diania vo svojej mestskej časti. Od januára 2015 bol členom Občianskej rady Podlavice-Skubín. Pomáhal s organizáciou miestnych podujatí a snažil sa prinášať obyvateľom mestskej časti vždy aktuálne informácie o pripravovaných zámeroch a problémoch. Pričinil sa o obnovu a modernizáciu webstránky občianskej rady, ktorá sa stala modernejším a prehľadnejším portálom pre občanov, spracovával Spravodaj občianskej rady, ktorý obyvatelia dostávali 2x do roka do svojich schránok. Svojimi fotoreportážami prispieval k propagácii a popularizácii kultúrno-spoločenských akcií v Podlaviciach a Skubíne.

„Ako poslanec sa chcem venovať hlavne dorovnaniu rozdielov v starostlivosti o okrajové mestské časti. Náš volebný obvod tvorí päť mestských častí, ktoré sú dlhodobo zanedbávané a nevenuje sa im dostatočná pozornosť. Chcem presadzovať transparentné a hlavne efektívne nakladanie s financiami, zapojenie občanov do rozhodovania a určovania priorít investičných akcií s následnou kontrolou kvality vykonaných prác. Dôležité je tiež vytvorenie priestoru na stretávanie sa aktívnych záujmových zoskupení, ktoré nerealizujú svoje komunitné činnosti práve pre chýbajúce priestory. V neposlednom rade je potrebné zaistiť bezpečnosť chodcov budovaním chýbajúcich chodníkov a pravidelnou údržbou tých existujúcich a hľadanie riešenia celomestského problému s parkovaním tak, aby sme neprichádzali o zeleň vo svojom okolí.“