Soňa Kopčanová

Mgr. Soňa Kopčanová

pedagóg, umelec

Od malička vyrastala, žije a pracuje na Fončorde, kde vychováva aj svoje dve dcéry. Vyštudovala UMB v Banskej Bystrici a rozširujúce štúdium na UK v Bratislave. Je manažérkou Detského hudobného centra Sonyta Music & Helen Doron English. Okrem svojich speváckych aktivít sa venuje posledných dvanásť rokov ranému vzdelávaniu detí. Vytvorila špeciálny hudobno – vzdelávací program pre batoľatá a rodičov. Je spoluautorkou nových detských piesní, ktoré sú súčasťou programu. Zúčastňuje sa pravidelne mestských, kultúrnych, charitatívnych podujatí. Spolupracuje s Komunitným centrom na Fončorde, s občianskymi združeniami a mestskými inštitúciami. Svoje schopnosti a doterajšie skúsenosti chce zužitkovať :

– pri vytváraní lepších podmienok pre život v sídliskových komunitách pre rodiny s deťmi, seniorov

– pri vytváraní podmienok pre rast, rozvoj a podporu predovšetkým banskobystrických pracovníkov kultúry a umenia

Priority, ktoré chce presadzovať:

Transparentnosť:

  • Úrad bližšie k obyvateľom
  • Efektívne využívanie verejných zdrojov
  • Podpora aktívnych
  • Komunikácia úradu s obyvateľmi

Poriadok a bezpečnosť:

  • Čistota na sídlisku
  • Údržba zelene a čistenie verejných priestranstiev
  • Bezpečne do školy, do práce

Tolerancia a vzájomná úcta:

  • Spolupráca
  • Lokálne partnerstvá
  • Rešpektovanie inakosti