Ing. arch. Hana Kasová

architektka

Všetky deti sú naše, nielen tie v mestských školách

Ing. arch. Hana Kasová vyštudovala Fakultu architektúry STU v Bratislave a ČVUT v Prahe. Pracuje ako odborná radkyňa na Krajskom pamiatkovom úrade v Banskej Bystrici, kde háji verejný záujem v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Je predsedníčkou OZ Zelená Fončorda, ktoré spolupracuje s aktívnymi občanmi a realizuje projekty na zvyšovanie kvality verejných priestorov. Od roku 2014 je poslankyňou mestského zastupiteľstva, kde sa venuje najmä otázkam územného rozvoja a odpredaja mestského majetku. Bola aktívna pri budovaní komunitného centra Fončorda. Ako poslankyňa presadzuje spravodlivé prerozdelenie financií z podielových daní určených pre školské zariadenia.

„Banská Bystrica má víziu stať sa smart city – múdrym mestom, ktoré načúva potrebám svojich obyvateľov. Mesto by malo počúvať tiež riaditeľov a zriaďovateľov škôl a školských zariadení. Spoločnou diskusiou je potrebné hľadať také financovanie, ktoré odstráni diskrimináciu neverejných škôl a zároveň umožní modernizáciu a ďalší rozvoj základných škôl, ZUŠ, jazykových škôl a CVČ bez rozdielu zriaďovateľa. Financovanie, ktoré zabezpečí vyššiu kvalitu stravy v jedálňach za rovnakú cenu pre všetky deti, dostatok asistentov na školách a potrebné finančné a personálne krytie na prevádzku školských klubov. Výsledkom ekonomického rastu by nemalo byť zvyšovanie nákladov rodičov na vzdelávanie detí, ale kvalitné vzdelávanie s modernými výchovnými metódami.“