jb

Ing. Mgr. Jana BRÁZDILOVÁ

Pedagóg a strojárska inžinierka

Manažérka v regionálnom školstve, členka externej akreditačnej komisie ministerstva školstva SR pre odborné stanoviská predkladaných vzdelávacích programov na akreditáciu. Členka pracovnej skupiny ministerstva školstva na tvorbu legislatívy pre regionálne školstvo. V našom meste bola 15 rokov poslankyňa Mestského zastupiteľstva (školstvo a šport). Tiež 5 rokov poslankyňa VÚC (sociálna komisia). Oboznámila sa s kompetenciami samosprávy mesta, používaním verejných prostriedkov…

Presadzovať chce:

  1. Kvalitnejšiu komunikáciu mesta s obyvateľmi v príprave a realizácii zámerov.
  2. Systémovo riešiť parkovanie, opravu ciest a chodníkov na sídliskách.
  3. S ohľadom na bezpečnosť, hygienu a ekológiu zmodernizovať zber domového separovaného odpadu a vylepšovať základné služby mesta.
  4. Verejné prostriedky pre školstvo použiť na daný účel, transparentne, rovnoprávne pre záujmové školy a školské zariadenia všetkých zriaďovateľov v meste. Vytvorenie kontrolného systému prerozdeľovania financií v školstve.
  5. Citlivo pristupovať k napĺňaniu potrieb obyvateľov a mesta. Vytvárať podmienky na podporu rôznych rodinných aktivít pre plnohodnotný život, pre kultúrne a vzdelávacie aktivity seniorov, na rozvoj odborných, kultúrnych a športových aktivít detí a mládeže.

Za svoje poslanie považuje podieľanie sa na presadzovaní oprávnených záujmov a cieľov obyvateľov vo všetkých oblastiach života mesta, predovšetkým v regionálnom školstve a vzdelávaní.