Jozef Balaz

MUDr. Jozef Baláž

lekár

Lekár – gastroenterológ, člen transplantačného tímu Rooseveltovej nemocnice. Otec troch školákov a dvoch „drobcov“ vo veku dva roky a dva mesiace. Od roku 1990 člen dobrovoľníckej organizácie pre deti a mládež – Slovenského skautingu, aktívny od lokálnej práce s deťmi až po členstvo v celoslovenskom predsedníctve. Narodil sa v Banskej Bystrici, vyrastal na Fončorde a neskôr v Podlaviciach, kde so svojou rodinou žije doposiaľ. Posledné štyri roky bol členom Občianskej rady Podlavice – Skubín, čo bolo cennou, hoci nie vždy pozitívnou skúsenosťou. Vnímal , že mnohé sa tak na úrovni našej mestskej časti, ako aj celého mesta dialo pomimo občanov a niekedy v rozpore s ich záujmami. Aj preto chce svoj čas a sily venovať zlepšeniu fungovania samosprávy.

V rámci občianskej rady okrem iných žiadal o nasledovné zmeny, ako poslanec ich chce presadzovať:

1. Zapojenie verejnosti do prípravy a kontroly realizovaných investícií: Verejné predstavenie všetkých plánovaných projektov, možnosť pre občiansku radu delegovať svojho zástupcu do všetkých fáz realizácie. Kontrolovať kvalitu a v rámci záručnej doby uplatňovať reklamácie nedostatkov na vykonaných prácach.

2. Mestská hromadná doprava: Kľúčom k zlepšeniu dopravy v meste je MHD. Chcem, aby sa MHD stala atraktívnou a výhodnejšou možnosťou, ako sa aj z okrajových častí mesta dostať do školy, do práce, do centra mesta. Priebežne od občanov zbierať, vyhodnocovať a zapracovávať podnety na zmeny grafikonu MHD.

3. Ihriská a športoviská: Mesto nemá len nárazovo budovať, ale najmä priebežne udržiavať a zveľaďovať všetky existujúce verejné športoviská a v maximálnej miere otvoriť verejnosti aj školské ihriská. Podporovať pravidelné športové a pohybové aktivity s deťmi.

4. Parkovanie a komunikácie: V diskusii s občanmi vybrať optimálne miesto pre nové, nielen “prebudované” parkovacie plochy alebo parkovacie domy. Zlepšiť bezpečnosť na komunikáciách: výraznejšie značené a osvetlené prechody pre chodcov, ukazovatele rýchlosti. Včas a kvalitne riešiť opravy cestných komunikácií.

http://www.facebook.com/BalazJozefPodlavice